Ga naar de inhoud

Doelstelling en financierings opties

Voor een bedrijf in de verkoop te zetten is het belangrijk eerst te overwegen wat de doelstelling van de verkoop is en of er geen andere financieringsopties beschikbaar zijn om die doelstelling te realiseren. In de huidige markt bestaan er ​​veel verschillende financieringsmogelijkheden. Een onderneming is niet alleen meer aangewezen op een bank voor een lening. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld crowdfunding, crowdlending, leasing of factoring. Als het doel van een (gedeeltelijke) verkoop is om financiering te verkrijgen voor een ​​uitbreiding of investering in nieuwe installaties of machines, is een verkoop van aandelen van de vennootschap niet de beste optie. Traditionele of alternatieve financiering is in deze gevallen een betere optie, omdat er geen eigendom wordt verloren.

Voor het aanvragen van financiering overweeg dan eerst de stappen die nodig zijn om een bedrijf voor te bereiden op een verkoop, aangezien de meeste hiervan tevens noodzakelijk zijn voor verkrijging van financiering (bijv. opstellen van een prognose).

Bank of kredietinstelling

Lening
Een lening is de meest traditionele vorm van geldverstrekking. Een lening is geleend geld van een financiële instelling, zoals een bank. De lening moet in termijnen worden afgelost binnen een vaste periode en er moet rente betaald worden. Om voor een lening in aanmerking te komen zal de bank terugbetaling van de lening willen veiligstellen en kunnen ze aanvullende zekerheden vragen, zoals activa van de onderneming als onderpand. Een hypotheeklening is het meest voorkomende voorbeeld hiervan, waarbij de onderliggende activa (vaak een woning) als onderpand fungeert.

Er worden geen aandelen overgedragen om een ​​lening te verkrijgen en de eigenaar behoudt het volledige eigendom van het bedrijf. Leningen kunnen echter afhankelijk zijn van het nakomen van convenanten. Een leningsconvenant is een voorwaarde in een leningsovereenkomst waarbij de lener aan bepaalde voorwaarden moet voldoen of die de lener verhindert bepaalde acties te ondernemen. Overtreding van een convenant kan leiden tot boetes of de bank kan zelfs de lening onmiddellijk terugroepen. In uitzonderlijke gevallen kan de bank zelfs eigenaar worden van een bedrijf (recht op aandelen). Lening convenanten bevatten vaak financiële maatstaven waaraan het bedrijf moet voldoen, zoals de verhouding schuld / EBITDA, verhouding schuld / eigen vermogen, rentedekkingsgraad of “interest coverage ratio” (bedrijfswinst / rentelasten). Acties die een bedrijf niet kan nemen onder leningsconvenanten zijn het aangaan van meer schulden, het aangaan van fusie- en overname activiteiten, het verkopen van belangrijke activa of het uitkeren van dividenden boven een bepaalde drempel. Om naleving van de convenanten te garanderen zal de bank periodieke financiële verslagen opvragen (bijv. balans en resultatenrekening, inclusief berekening van convenantratio’s per kwartaal). Van de convenanten kan worden afgeweken, tijdelijk of permanent, na goedkeuring (waiver) van de kredietverstrekker.

Kredietlijn of line of credit
Een kredietlijn is een relatief klein bedrag dat bij de huisbankier kan worden opgevraagd. Met een kredietlijn kan een onderneming een negatief saldo op de bankrekening hebben (tot een maximum kredietbedrag). De vereisten zijn minder streng dan voor een termijnlening en er is de flexibiliteit om het krediet wel of niet te gebruiken. De keerzijde is dat het rentepercentage hoog is. Een kredietlijn mag alleen worden gebruikt om een ​​financieringsbehoefte te overbruggen in een zeer korte periode (bijvoorbeeld meerdere dagen).

Naast traditionele bankfinanciering zijn er door de introductie van crowdfunding en crowdlending meer hybride vormen van financiering te zien. Bijvoorbeeld online aanvraag voor relatief kleine kredietlijnen of leningen

Crowdfunding

Crowdfunding is een vorm van alternatieve financiering waarbij relatief kleine bedragen worden opgehaald door een grote groep mensen via een internetplatform. Er zijn verschillende soorten crowdfunding, waarvan de meest populaire reward crowdfunding, equity crowdfunding en lening crowdfunding zijn (ook bekend als peer-to-peer leningen of crowdlending).

  • Reward based crowdfunding: bedrijven verkopen hun producten, ideeën of diensten vooraf aan een klant in ruil voor een vroege release van dergelijke producten of diensten. Er wordt geen schuld verstrekt en er wordt geen eigen vermogen overgedragen. Een voorbeeld van op reward based crowdfunding is Kickstarter. De bedragen zijn relatief klein en zijn gericht op het ontwikkelen van nieuwe producten of ideeën.
  • Equity crowdfunding: bedrijven bieden een deel van hun eigen vermogen (of aandelen) in hun bedrijf aan in ruil voor geld. Deze optie is vooral populair bij startups welke nog geen omzet of winst genereren. Door het ontbreken hiervan kunnen zij geen traditionele financiering verkrijgen via een bank. Beleggers hopen te investeren in een bedrijf dat uiteindelijk succesvol zal zijn en zelfs een “unicorn” blijkt te zijn, zoals Microsoft, Google of Facebook. Nadelen voor ondernemers zijn de noodzaak van een formele juridische entiteit en meer controle door belanghebbenden. Een voorbeeld van equity crowdfunding is AngelList. De bedragen zijn groter, er is meer documentatie noodzakelijk en kwalificatie vooraf is vereist, zowel voor investeerders als bedrijven.
  • Debt based crowdfunding: bedrijven vragen een lening aan, die wordt gefinancierd via een crowdlending-internetplatform. De lener moet online aanvraag doen en op basis van de beoordeling van het platform wordt het rente- en kredietrisico bepaald. Investeerders kunnen een deel van de lening financieren en in ruil daarvoor rente ontvangen. Het platform ontvangt een percentage van de lening als servicekosten. De bedragen zijn hoger, maar de vereisten en verplichtingen voor bedrijven zijn minder groot dan bij equity crowdfunding.

Als gevolg van de lage (of zelfs negatieve!) rente in veel delen van de wereld en de extreem volatiele beurzen worden crowdfunding en crowdlending aanzienlijk populairder

Huren

In plaats van apparatuur aan te schaffen kan ervoor gekozen worden deze te huren of leasen. Een lease is een financiële overeenkomst die aangegaan is met een kredietinstelling (d.w.z. de leasemaatschappij of lessor). De huurder moet de verhuurder betalen voor het gebruik van een bepaald actief, zoals een gebouw, machine of voertuig. De verhuurder bezit het juridische eigendom van het actief tot het einde van de leaseovereenkomst en u als huurder heeft het operationele eigendom.

Kapitaal lease of financiële lease
Bij een kapitaal lease of financiële lease wordt een kredietinstelling gebruikt om het door de ondernemer geselecteerde actief te kopen. In een financiële leaseovereenkomst met de kredietinstelling staat dat het actief gebruikt kan worden in ruil voor maandelijkse betalingen. Afhankelijk van de contractuele overeenkomst is er aan het einde van de leaseperiode de mogelijkheid om het actief te kopen.

Operationele lease
Het verschil tussen operationele lease en financiële lease is belangrijk vanuit boekhoudkundig oogpunt. Bij een financiële lease staat zowel het actief als de verplichting op de balans. De betaling van de maandelijkse termijnen verlaagt de leaseverplichting. In het geval van operationele lease staat het actief en de verplichting niet op de balans. De maandelijkse betaalde termijnen worden in de resultatenrekening als uitgaven verantwoord.

Of een leaseovereenkomst al dan niet als operationeel of financieel wordt geclassificeerd hangt af van de boekhoudkundige principes. Wanneer de leaseperiode relatief kort is en het actief een significante waarde heeft aan het einde van de overeenkomst, is het waarschijnlijker dat het een operationele lease is. Wanneer de leaseperiode dicht bij de gebruiksduur van het actief ligt en de lessee een verplichting heeft om het actief aan het einde van de overeenkomst te kopen, is de kans groter dat het als financiële lease wordt geclassificeerd.

De classificatie van leaseovereenkomsten heeft direct invloed op de waardering van een bedrijf: in het geval van een financiële lease is er een hogere netto schuld, bij operationele lease zal er een lagere EBITDA zijn als gevolg van de leasekosten welke in de winst- en verliesrekening worden gerapporteerd.

Sale-and-leaseback
Een sale-and-leaseback transactie is een financiële transactie waarbij een actief dat een bedrijf bezit verkocht wordt aan een kredietinstelling. Daarna zal de onderneming dit actief terug leasen in een lange termijn. Met andere woorden, er wordt een financiële leaseovereenkomst aangegaan. Dit wordt vaak gedaan voor gebouwen of andere materiële vaste activa die een bedrijf bezit.

Het doel en voordeel van dit soort transacties is het verkrijgen van gelden die anders ‘vastzaten’ in de vaste activa. Zeker als er geld nodig is om een ​​uitbreiding te financieren, het werkkapitaal te financieren of er schulden moeten worden terugbetaald is dit een goede optie.

Factoring

Debiteuren factoring
Factoring is een vorm van financiering waarbij een onderneming zijn handelsvorderingen verkoopt aan een derde partij (vaak een bank of andere kredietinstelling). Bij de verkoop ontvangt de onderneming direct het geld van de vordering (na een korting) en blijft de financieringsmaatschappij de vordering bij de uiteindelijk klant incasseren volgens de normale incassotermijn die met die klant is afgesproken.

Afhankelijk van het type overdracht is er voor de onderneming nog steeds een incassorisico. Als de verkoop “without recourse” is heeft de koper van de vordering (d.w.z. de kredietinstelling) het incassorisico en als de debiteur de factuur niet betaalt verliest de kredietinstelling zijn geld. Als de factoring “with recourse” is kan de koper van de vordering eventuele onbetaalde facturen bij de onderneming innen.

Het doel van factoring is om direct geld te krijgen bij verkoop van goederen of diensten. Dit is handig wanneer er op korte termijn geld nodig is. Factoring is alleen van toepassing bij bedrijven die zakelijke klanten hebben (B2B). De kosten of kortingen zijn afhankelijk van de betalingsgeschiedenis van het debiteurenbestand en hun kredietwaardigheid.

Omgekeerde factoring of leveranciers factoring
Bij reverse factoring of leveranciers factoring biedt een onderneming een factoring oplossing aan zijn leveranciers. De onderneming draagt de te betalen schuld (van de gedane inkoop) over aan een kredietinstelling. Deze kredietinstelling gaat met de betreffende leveranciers in gesprek over de betaling van deze factuurbedragen. De leveranciers kunnen kiezen wanneer ze willen dat hun facturen door de kredietinstelling worden betaald; hoe eerder de betaling, hoe meer korting ze moeten geven.

Het voordelen van deze regeling is dat de onderneming zijn leveranciersfacturen over een langere periode kan betalen (waarschijnlijk +100 dagen versus standaard 15 – 30 dagen). Het voordeel voor de leverancier is dat hij controle heeft over wanneer hij het geld ontvangt en hij zijn cashflow beter kan beheren. Dit soort regeling komt alleen voor bij grote bedrijven welke een grote onderhandelingspositie hebben met hun leveranciers (aangezien de leveranciers weinig zeggenschap hebben over de overeenkomst).

Factoring of leasing moet worden uitgevoerd door traditionele financiële instellingen, terwijl crowdfunding en leningen kunnen worden uitgevoerd door online platforms

Meer info over:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *